DIANE DITLHALOSO Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe. # Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa LESIELA MME O SULE KE SALE MOTLANE RRE LEKA MATLHO HAKA MONA NKGONO O SULE KE MO LEBILE A LONGWA KE MOKWEPA KE MO SHIBILE. Diane tsa Setswana. 77 likes. Community. Tlhaloso: O ka nna wa dumalana le motho ka ga sengwe,a tloga a tlhanogela tumalano eo. Mookodi wa pula o.

Author: Vimi Zulkinris
Country: Laos
Language: English (Spanish)
Genre: History
Published (Last): 14 September 2004
Pages: 368
PDF File Size: 10.52 Mb
ePub File Size: 10.22 Mb
ISBN: 614-6-75965-251-1
Downloads: 89426
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tukinos

Modira-dibe o itse ka lobaka lotlhe fa e tlaa re ka letsatsi lengwe a tshwarwe, ga a lebale go setsqana maano go itlhokomela gore setswama a ka tshwarwa a tle a falole ka mokgwa mongwe.

Bana ba motho ba kgaogana sejo se se ka nnang teng le fa se le se nnye. Letlametlo ga le ke le lela fela le a bo le utlwile a magolo Ngwana fa a bua selo se se mo fetang, o a bo a utlwile bagolo. Morogo wa ngwana ga o tlhotshwe ditlhokwa.

Ga se gore fa ele mogolo o tla nna a nepile.

Bana ba kgori monokana o sele, tshika fa e ya baneng e a kgaogana Losika lo a kgaogana fa lo ntse lo ata go ya pele Bana ba motho ba kgaogana tlhogwana ya tsie Bana ba motho ba kgaogana sengwe le sengwe le fa se ka nna sennye jang Bana ba Tshipa ba tsaya mmila o le mongwe Gantsi bana ba batho ba tshwana ka mokgwa Bana mamphorwana maatlhamela babolai Bana ga ba na molato Banna ga ba na thwadi ba bonwe ke mmamariga Monna ga a ke a rwala thoto jaaka mosadi a tsholela bana.

Bana ba motho ba bonwa ka setshwano. Mabogo dinku a a thebana Batho ba thusana tiro. Moroka o sita ka pula – Motho fa a re o itse selo, o tswanetse go supa kitso eo ka ditiro. Tshukudu ya feta marwana pounama di botlhoko – Motho yo o ratang dijo fa a re o kgotshe, e a be e le fa a lwala. Tau e iphutha metlhala e le nosi e na le bana malawana mafaratlhatlha Tau e se na ng seboka e siiwa ke none e tlhotsa Fa batho ba se seoposengwe ba ka se kgone tiro Tau ga e ke e ja ngwana e sa mo tsala Motho yo a se nang kamano le wena, ga se gantsi a ka go direla molemo Tedutshweu ga se botsofe Setshwano sa motho se na le go go tsietsa Thebe ya sebodu ke leleme Motlapa o itshereletsa ka go bua thata.

Pinyana fa e re ping ya bo e utlwile tse dikgolo. The Voice Newspaper Botswana. Motho naka lwa tholo, matswakabele a matswapetswape ga a itsewe e se naga. Ngwana yo a sa leleng, o swela tharing Motho yo a sa tlhagiseng mathata a gagwe ga a kitla a bona thuso. Kgaka e ntsho e fofa, mebala re e bona e sule. Views Read Edit Edit source View history. Mafatlha a nku a itsiwe ke mogami – Motho o kgona go itse batho ba a nnang nabo botoka go na le yo o kgakala nabo.

  2007 CORVETTE OWNERS MANUAL PDF

Mphemphe o a lapisa motho o kgonwa ke sa gagwe.

Tshukudu e fetang maokana, pounama di botlhoko Fa motho a lesa se o tlwaetseng go se dira, mokgwa o a bo o le teng Tshukudu e se nang ngwana e ikisa mokgobong Motho a se nang ngwana o itirela ditiro ka esi Tshukudu e tswa sekgweng e tlhabilwe Motho o ntshisiwa boammaruri ke go kokonelwa ke diteteo Tshukudu kwa txa e isiwa ke ngwana Bagolo ba tsenngwa ke ngwana mo mathateng Tshwene ga e ipone makopo mariba Ga go bonolo go lemoga makoa a gago kgotsa go ipona phoso Tshwene ga e ke e re ga ke pila Motho mongwe le twa o bona bontle le botswerere ka nako tsotlhe fa a iteba.

Bana ba motho ba na le se ba tshwanang ka sona. Tsholofelo ya pelo ga e tlhabise ditlhong Motho fa a solofeditswe sengwe, kana a itsholofeditse sengwe mme se sa bonale, ga a tlhajwe ke ditlhong. Moya-goleele o lefa ka marapo – Motho yo o lwalang ka boleele e a tle e re kgabagare a fole. Bontle le bokgabo jwa bagolo bo bonwa mo baneng ba bona.

Diane – Wikipedia

Tsie e fofa ka moswang Batho ba kgona tiro botoka fa ba kgotshe Ka tlhagolela mookana ya re o gola wa ntlhaba O ka godisa ngwana ka dithata tsa gago, ya re a se na go gola a go direla bosula Ke makgabe a dipapetla a logilwe ke ngwanyana a sa itse go otlha Se ke itse e le leele [Maele a Setswana]: Se ya bogwe se tletse, se boa se tletse – Fa motho a batla go fiwa, le ene a fe ba bangwe. Motshega-kgarebe ke moenyadi Motho yo o nyatsang sengwe a ka tsoga a se dira.

Go lemala ga namane ke go lala le mmaayo – Motho fa a ka nna a nenekediwa o a senyega.

Motho ke motho ka batho ba bangwe. Tlhotsa-pele ga se e swapele.

21 Aug Diane tsa Setswana ka ga mosadi.

Bontle jwa sefatlhego ga bo supe jwa pelo. Khumo ga tssa nnele ruri mo mothong Bogale tsholo, bo a omosiwa – Motho fa a galefile, o a tle a rejwe bogale. Kgomo ya bogwe e tlhaba ka lenaka lo iname e lo okile Fa motho a direla ba bogwegadi o dira ka bojotlhe Kgosi ke kgosi ka malata Motho ke motho ka batho ba bangwe Kgosi thipa e sega molotsi Fa o laela moeteledipele go thatafaletsa bngwe molao, le wena o tla atlholwa ka ona Kgosi thothobolo e olela matlakala Moeteledipele o diqne maikarabelo a balatedi ba gagwe Khudu ya mariga e itsiwe ke mmei Motho fa a beile selo ke ene a itseng kwa ke teng Khutsana e sa sweng e letile monono Fa motho a humanegile o ka nna a huma morago Korwe ga ke je, ke bapalela tseetse Motsadi ka metlha o gopola bana.

  LIPMAN NURIT 3020 PDF

Korwe ga ke je, ke bapalela tsetsi – Monna o tshwanetse go gopola mosadi le bana pele ga a gopola go ijesa. Go botoka go nna le selo sa gago go na le go adima gongwe go kopa.

Thamaga go tuma di na le beng – Batho bangwe ba itsiwe ka ntlha ya ditshika tsa bone tse di tumileng, kgotsa tse di itsegeng. Ngwana yo o sa utlweng molao wa batsadi o tla utlwa wa manong. Tlou fa e tlodile noka ke tlotwana – Moeteledipele ga a tshwanela go batla go laola gongwe le gongwe.

Bana ga ba itse babolai ba bona Selo e seng sa gago ga o se rekegele, gantsi o se dirisa fela ka fa o ka kgonang ka teng. Ditau di se nang seboka di siiwa ke none e tlhotsa. Mogodi go ikutlwela botlhoko, a ikgopotsa mo malobeng fa a ne a sa ntse a kgona go ja mokaragana.

Sa mosima se jewa ka yo o thata – Selo se se bonwang ka bothata se tshwanetse go fufulelwa. Fa ditsala tse di neng di utlwana mo go sa solofelwang ke bangwe gore di ka kgaogana, di kgaogane A diphalana tse re kileng ra ne re di letsa!

Phudufudu o rile ke lobelo marota a re ke namile – Motho fa a sentse ga ka ke a tshabela molao ruri. Mmualebe o a bo a bua la gagwe gore monalentle a le tswe. Sejo phofu se a welwa.

Lapa lengwe le lengwe le na le mathata a lona. Mmapodi ga ipone se se mo tlhogong – Go thata gore motho a itshwae diphoso. Sections of this page. Dinotshi go loma tse di tsentseng – Fa o gakalela motho a go kopa sengwe, o be o itse gore o tla se mo naya. Moremogolo go betlwa wa taola, wa motho o a ipetla Motho ke ene fela a kgonang go ipaakanya rsa a gagwe Moroto o o esi ga o ele Motho a le esi a ka se kgona go dira tiro e e bonagalang Motho ke motho ka batho ba bangwe Mosadi fa a inama o a be a ikantse motlokolo Motho ga a dira sengwe o a be a inkantse se sengwe.

Bana ba kgwale ba bitsana ka melodi Bana ba motho ba na le se ba itsaneng ka sona