alias ‘Msomaji Raia’ argued that if CCM was not Nyerere’s mother, and thus could Ilani ya Uchaguzi Mkuu wa Rais, Wabunge na Madiwani, Oktoba 31 ILANI YA UCHAGUZI YA CCM YA MWAKA – UTANGULIZI 1. Katika Uchaguzi wa kushindanisha vyama vingi vya siasa ili kutwaa. wa ilani ya uchaguzi ya Chama Cha Mapinduzi (CCM) mwaka kwa by, , Mpigachapa Mkuu wa Serikali edition, in Swahili.

Author: Gardarr Doucage
Country: Sierra Leone
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 27 December 2010
Pages: 148
PDF File Size: 4.13 Mb
ePub File Size: 18.32 Mb
ISBN: 356-4-53141-401-5
Downloads: 62336
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Jutilar

Huduma za uokoaji ni muhimu kwa jamii hasa pale yanapozuka majanga ya kimaumbile na yale yanayosababishwa na binadamu. Serikali itatakiwa kukabiliana na changamoto hizo kwa kasi na viwango stahiki. Kuunganisha vyuo vikuu na taasisi za utafiti kwenye mtandao ili kuimarisha utafiti wa pamoja, kupanua elimu kiwango cha uzamili na uzamivu.

Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii yaChama Cha Mapinduzi kitaitaka Serikali iyalinde mafanikio yaliyopatikana katika kila sekta na kuyaendeleza ili wananchi waendelee kufurahia matunda ya uhuru wa nchi yao. Watanzania walio wengi wanapungukiwa na maarifa ya uchumi wa kisasa, hawana mitaji na mazingira ya jamii yenye vikwazo 46vingi vinavyowafanya washindwe kushiriki katika uchumi wao. Mwelekeo wa Sera za CCM katika miaka ya unabainisha kuwa, mkakatia wa kuwawezesha wananchi kiuchumi umelenga katika kuhakikisha kwamba wananchi wenyewe wanamiliki na kuendesha uchumi wa nchi yetu ama mmoja mmoja kwa kupitia vyama vyao huru vya ushirika wa aina mbalimbali au kwa kupitia makampuni ya wananchi ya ubia ambamo maelfu ya wananchi watanunua hisa na kwa kupitia umilikaji wa dola kwa mashirika yote yatakayoendelea kuwa mikononi mwake.

Ilani ya CCM 2010 – 2015

Kuzitathmini hoteli zilizopo na kuzipanga katika madaraja ya nyota zinayostahili. Kukamilisha Mpango Mkakati wa Usafirishaji wa Bidhaa na kuanza utekelezaji wake. Hii ni kwa sababu idadi ya ilan wanaofuzu elimu ya msingi, sekondari, vyuo na vyuo vikuu kila mwaka ni kubwa48sana.

Kuandaa na kutekeleza mipango shirikishi ya usimamizi na uendelezaji wa rasilimali za maji katika mabonde yote tisa kwa kuimarisha uwezo wa Ofisi za Mabonde hayo na Maabara za Maji. Kuendeleza jitihada za kuitangaza Zanzibar katika masoko mapya hasa ya Asia, ili kuongeza mapato ya utalii na kuchukua hatua za kudhibiti mianya ya uvujaji wa mapato, yakiwemo mapato ya utalii wa vikundi package tourism.

  CCS7 SIGNALLING PDF

Jumla ya hektavisima 6 na pampu 6 zimeimarishwa na kuwekwa katika mabonde ya Kibokwa, Bumbwisudi, Mchangani na Cheju. Kwa kuzingatia maumbile na jiografia ya Zanzibar, uvuvi ni shughuli muhimu ya kiuchumi miongoni mwa wananchi wengi wanaoishi pembezoni mwa mwambao wa bahari.

Huduma za chanjo ya surua kwa watoto wanaoanzia umri wa mia 6 hadi miaka 10 na kiwango cha utoaji wa matone ya Vitamin A kwa watoto wenye umri wa kati ya miezi nacho kimefikia asilimia Kuanzisha Kamati ya pamoja ya viongozi wa dini tofauti ili kujenga mshikamano miongoni mwa viongozi na waumini wa dini ya Kiislamu na wa dini nyingine.

Kuandaa mpango maalumu utakaowezesha utekelezaji makini wa Mkakati wa Kurasimisha Rasilimali na Biashara Tanzania MKURABITA kwa kuhakikisha kwamba upatikanaji wa hatimiliki za ardhi, leseni za biashara na mikopo ya kupanulia shughuli za wanyonge, unakuwa mwepesi ili shughuli za kuinua mapato ya wananchi na kupambana na umaskini zisicheleweshwe wala kukwamishwa na taratibu za mikopo.

Kusimamia na kudhibiti uingizaji wa vifaa vya utangazaji na kuhakikisha kwamba, Zanzibar haigeuzwi kuwa jaa la kutupia vifaa visivyotumika vya televisheni, redio na utangazaji kwa ujumla. Baraza la Biashara la Zanzibar lenye wajumbe kutoka sekta ya umma na sekta binafsi limeundwa na linafanyakazi zake.

Hakuna mwekezaji atakayekubali kuja kuwekeza na wananchi hawatapata fursa ya kujiendeleza kiuchumi na kupambana na umasikini. Ilani hii ya inalenga kuongeza kasi ya utekelezaji wa mchakato wa kujenga uchumi wa kisasa na taifa linalojitegemea kwa kuwashirikisha na kuwawezesha kiuchumi wananchi.

Kuweka kanda zinazoeleweka za mazao ya chakula na ya biashara kwa kuzingita hali ya hewa na uzoefu uliopo. Kufanya utafiti ha masoko na bei ili kupanua wigo wa mahitaji ya masoko ya bidhaa zetu.

Published on Apr View Download 0. Kwa kutambua umuhimu na mchango wa sekta ya kilimo katika kujenga msingi wa uchumi wa kisasa, katika kipindi cha miaka mitano ijayo Llani ya Mapinduzi ya Zanzibar chini ya uongozi wa CCM, itaendelea kuimarisha Mapinduzi ya kilimo kwa kutekeleza yafuatayo: Kuimarisha miundombinu ya umwagiliaji maji na kutoa mafunzo kwa wakulima.

Kuhimiza shughuli mbadala za kiuchumi kwa jamii za wavuvi ili kupunguza shinikizo la uvuvi kwenye maji ya asili na maeneo tengefu. Uvuvi ni moja ya sekta za cc ambazo hazijapatiwa msukumo wa kutosha.

Barabara Serikali imefanikiwa kukamilisha ujenzi wa barabara kama ifuatavyo: Kuhimiza wawekezaji wa ndani na nje kujenga hoteli za kitalii za hadhi ya nyota 3 hadi 5.

  DYNACORD H5000 PDF

Kuelimisha wafugaji uwiano kati ya idadi ya mifugo na eneo. Ili kuendeleza mapambano dhidi ya madawa ya kulevya na kudhibiti maambukizi ya VVU, CCM katika kipindi cha miaka mitano ijayo itahakikisha kwamba, 2001 ya Mapinduzi Zanzibar inatekeleza hatua zifuatazo: Ilzni mchakato wa kuanzisha Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara. Nchi yetu ni nchi miongoni mwa nchi za Kusini na kwa hiyo mtikisiko mdogo umetuongezea makali ya tatizo letu la msingi la uchumi ulio nyuma.

Ili kuimarisha huduma za usafiri wa baharini, katika kipindi cha miaka mitano ijayo CCM itahakikisha kwamba Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, inatekeleza hatua zifuatazo: Mafanikio yaliyofikiwa katika Sekta ccmm Usafiri wa Anga ni haya yafuatayo: Miradi yote ya ujenzi ambayo haikukamilishwa kati ya imekamilishwa kati ya na kuanzishwa ujenzi wa miradi mipya.

Vile vile idadi ya Madaktari Wasaidizi imeongezeka kutoka 9, hadi 14, katika kipindi hicho hicho. Serikali za Mitaa ni chombo muhimu cha kuwawezesha wananchi kushiriki katika Utawala wa nchi yao.

Kituo kimefunguliwa tarehe 6 Junina kuanza kutoa mafunzo ya kompyuta, uchongaji, upishi na ushoni. Jumla ya viwanda vidogo vidogo na vya kati 10 SMEs vimeanzishwa au kufufuliwa vikiwemo vya maji, vyakula, nguo, mbao, ukamuaji wa mafuta na sukari na kutoa ajira kwa wafanyakazi wapatao 2, Vyama vya Ushirika ni chombo cha kuwaunganisha na kuwawezesha wananchi kubadili hali ya maisha yao na kujiendeleza kiuchumi.

Wakati huo huo idadi ya watalii waliotembeleaTanzania kutoka nchi za Asia iliongezeka kutoka 23, mwaka hadi watalii 26, mwaka Kurudisha utaratibu wa kuzipelekea shule vitabu na vifaa ili kuhakikisha kwamba shule hazitofautiani katika upatikanaji na utumiaji wa vifaa hivyo.

Mwelekeo wa utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi katika – Google Books

Ndio maana ukabuniwa mkakati wa kuwawezesha wananchi kiuchumi ili nao waweze kushiriki katika uendeshaji wa uchumi wa kisasa. Ongezeko hili limechangiwa na kuongezeka kwa vyuo vya ufundi kufikia mwaka kutoka mwaka Kuimarisha miundombinu ya uvuvi kwa kujenga mialo, masoko ya kisasa, vituo vya kutotolea vifaranga vya samaki na maabara. Katika kipindi cha utekelezaji wa Ilani hii ya200 Cha Mapinduzi kitaitaka Serikali iikuze sekta ya viwanda kutoka asilimia 9.